زمان پوشیدن شلوار بارداری، وقتش کی است؟

 کی شلوار بارداری بخریم؟ در پایان ۳ ماهه اول بارداری بیشتر خانمها احساس میکنند در لباسهای فعلیشان راحت نیستند. با این حال تمایل چندانی ندارند تا برای لباسهای بارداری هزینه

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید