واکسیناسیون نوزادان، چرا اهمیت دارد؟

ایمن سازی از طریق واکسیناسیون دستاوردی برجسته در عرصه بهداشت عمومی است.متخصص کودکان و نوزادان واکسیناسیون مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین گفت:ایمن سازی از طریق واکسیناسیون، موفقیتی بزرگ در حیطه

بیشتر بدانید
ارسال دیدگاه